Privacyverklaring

Ons platform AIVI verwerkt gegevens.
Onze organisatie acht zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij de verwerking houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving.

Dit betekent onder andere dat wij:

  1. duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  2. verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  3. ragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
  4. passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  5. Uw rechten respecteren. U heeft het recht om uw persoonsgegevens op aanvraag in te kunnen zien, te corrigeren of te verwijderen. 

AIVI is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Door middel van deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Content van de website

Alle content die gebruikt worden om de website te laten functioneren, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Gebruik of aanpassing, reproductie, herhaling, op welke wijze dan ook van het geheel of een deel ervan, zonder schriftelijke toestemming van de AIVI, is verboden. 

Cookies

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt AIVI gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op je apparaat waardoor het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten worden getoond aan AIVI. De gegevens wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. De verzamelde gegevens zijn anoniem en worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. 

De verkregen informatie vanuit Google Analytics wordt gebruikt om de website te verbeteren. 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

  • Achternaam en voornaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Reviews

Over onze website en/of onze diensten verzamelen we gebruikersbeoordelingen (reviews).
Wij doen dit om onze service aan u als klant en toekomstige klanten te kunnen optimaliseren.
Wij gebruiken hierbij uw contactgegevens vanuit een gerechtvaardigd belang.

Na de door u geplande behandeling kunnen wij u eenmalig een uitnodiging per e-mail sturen voor een beoordeling van onze dienstverlening.

In een uitnodigingsmail staat ook altijd een opt-out opgenomen waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden voor het ontvangen van dit type e-mails.

Contact

Wij bieden u via het contactformulier op onze website de mogelijkheid om vragen te stellen, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen.
U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Verstrek geen privacy-gevoelige informatie via het contactformulier. 

Verstrekking aan derden

Indien het nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onze partners.
Deze partners zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij hebben strikte afspraken met hen gemaakt om de geldende privacyregels na te leven.

Beveiliging

AIVI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij en onze partner SLTN werken conform de richtlijnen van ISO270001 en NEN7510.

Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AIVI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via ons contactformulier. 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen, leg contact via ons contactformulier.